Vrije basisschool Sint-Martinus

Ouderraad Sint Martinus Herk-de-Stad

Laatste Albums

Onze juffen en meesters hebben iets leuk gemaakt voor jullie, -----------------veel plezier !

Algemeen

SES

SES-lestijden (sociaal economische status)

In elke school zijn er kinderen die extra aandacht vragen, om welke reden dan ook. Deze kinderen stellen heel uitdrukkelijk de school voor de uitdaging om te differentiëren, dit wil zeggen, het aanbod van de school aan te passen aan de noden en mogelijkheden van de kinderen.

Vanuit ons eigen opvoedproject en schoolwerkplan koos ons team van onderwijzers om te werken aan de thema’s taalvaardigheid binnen wiskunde (metend rekenen en meetkunde) en preventie en remediëring. De kleuterleidsters werken daar eveneens aan.

 

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van de wijze waarop onze school haar zorgbeleid voert.

De zorgtaken bevinden zich in 3 niveaus:

het schoolniveau:

- overlegmomenten creëren voor de leerkrachten
- samenwerken met het CLB en andere externen
- het bijwonen van nascholingen
- het houden van kernteamvergaderingen

het niveau van de leerkrachten:

- Individuele leerkrachten signaleren hun zorgvragen en de IZC zoekt samen met de leerkracht naar een degelijke aanpak van het probleem dat zich voordoet.
- De IZC doet gerichte observaties a.d.h.v. gemelde problemen op vraag van de leerkracht
- De IZC neemt AVI-testen af (niveautesten van lezen), bespreekt de gegevens met de klastitularis en ze zoeken samen naar handelingsgerichte ondersteuning.
- De SES-leerkracht gaat in op zorgvragen van de klastitularis en helpt in de klas.
- De SES-leerkracht biedt de klastitularis de mogelijkheid om te overleggen met IZC, het CLB en/of een collega. De IZC springt soms ook in.

het niveau van de leerlingen:

- De SES-leerkracht ondersteunt het leerproces van een kind of een groepje kinderen in de klas.
- De IZC werkt met zorgkinderen in de taakklas, volgt de leerprocessen van de kinderen op en evalueert deze procesgericht.